Pre-camp 1

Lá Thư Hàm Thụ #4


Hàm Thụ 4 - Lộc Uyển

  • Trò chơi nhỏ
  • Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn
  • Project: Sáng tạo ra một trò chơi nhỏ mới cho các em Oanh Vũ.

Hàm Thụ 4 - A Dục

  • Báo chí trong GĐPT -
  • Hiểu biết về các GĐPT tại địa phương
  • Project: Làm tờ báo tường nói về một GĐPT tại địa phương.