ADỤC - LỘC UYỂN

2019

Với những mục đích trên Trại Huấn Luyện nhắm vào những trọng tâm sau đây:

  • Chú trọng phần thực hành.
  • Triển khai và thảo luận.
  • Nắm vững chương trình hàm thụ.

Các Khoá Ôn Tập sẽ do các Ban Huynh Trưởng của các đơn vị hướng dẫn chi tiết như sau:

  • Mỗi khoá Ôn Tập cho mỗi đợt Hàm Thụ, tối thiểu từ 2 đến 3 giờ đồng hồ.
  • Trại Sinh sẽ phải lấy một bài thi Khảo Sát hoặc cùng làm một project trong khóa Ôn Tập nầy.
  • Bài thi sẽ do Khối Giảng Huấn soạn.
  • Đây là cơ hội cho BHT cùng Tu Học và ôn lại kiến thức, và phương cách hướng dẫn của mình

Chương Trình Huấn Luyện (AT-CAMP)