Pre-camp 1

Lá Thư Hàm Thụ #2


Hàm Thụ 2 - Lộc Uyển

  • Ngũ Gioi - 5 Precepts
  • Tam Quy - Three Refuges
  • Tứ Ân
  • Project: Sáng tạo ra một đề tài sinh hoạt về Tứ Ân trong mùa Lễ Tạ Ơn cho các em Oanh Vũ

Hàm Thụ 2 - A Dục

  • Tứ Diệu Đế - The Four Noble Truths,
  • Bát Chánh Đạo - The Eight-Fold Noble Paths
  • Project: Thực hiện Slides cho bài giảng "Tứ Diệu Đế" cho các em ngành Thiếu