Hàm Thụ (Pre-camp)

Note: The Pre-Camp program is organized on Google Classroom.

1. Website chính thức của Trại ADục Lộc Uyển IV Miền Thiện Hoa 2019

http://tuhoc.mienthienhoa.us

2. Liên Lạc:

(a) Phụ Trách Hàm Thụ: Nguyên Túc Nguyễn Sung email: nguyentuc@hoanghiem.org

(b) Phụ Trách Hành Chánh: Thiện Hà Võ Thanh Hải email: thienha@hoanghiem.org

3. Quý anh chị có thể học Hàm Thụ qua Google Classroom bất cứ nơi nào, ở đâu, qua thiết bị gì iPhone, android ...

Classroom code cho trại Lộc Uyển: ups0jyp

Classroom code cho trại ADu.c: fk4o4g0

4. Mỗi đợt Hàm Thụ, được tính 100 điểm. Tuỳ theo sự sắp xếp của Huynh Trưởng Giảng Viên.

LỘC UYỂN

 • Ngũ Minh Pháp,
 • Cuộc Đời Đức Phật - Thực hiện tinh thần Bi-Trí-Dũng
 • Project: Thực hiện Slides cho bài giảng "Cuộc đời Đức Phật" cho các em Oanh Vũ

 • Ngũ Gioi - 5 Precepts
 • Tam Quy - Three Refuges
 • Tứ Ân
 • Project: Sáng tạo ra một đề tài sinh hoạt về Tứ Ân trong mùa Lễ Tạ Ơn cho các em Oanh Vũ

 • Hệ Thống Tổ Chức GĐPT
 • Project: Tìm hiểu cách làm infographics, sau đó làm một infographics cho "Hệ Thống Tổ Chức GĐPT"

 • Trò chơi nhỏ
 • Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn
 • Project: Sáng tạo ra một trò chơi nhỏ mới cho các em Oanh Vũ.

Trại A Dục

 • Kinh Thiện Sinh & Bổn Phận Người Phật Tử
 • Bốn Nhiếp Pháp -
 • Project: Tìm hiểu cách làm infographics, sau đó làm một infographics cho bài học Tứ Nhiếp Pháp

 • Tứ Diệu Đế - The Four Noble Truths,
 • Bát Chánh Đạo - The Eight-Fold Noble Paths
 • Project: Thực hiện Slides cho bài giảng "Tứ Diệu Đế" cho các em ngành Thiếu

 • Giáo Dục Trong GĐPT
 • Ứng Dụng Tinh Thần Giáo Dục (APPLYING GDPT PRINCIPLES )
 • Phương pháp giáo dục trong GĐPT
 • Project: Viết một giới thiệu về mình, chú trọng về vai trò người huynh trưởng. Write a Brief Description of Yourself as a Huynh Trưởng GĐPT. (500 words)

 • Báo chí trong GĐPT -
 • Hiểu biết về các GĐPT tại địa phương
 • Project: Làm tờ báo tường nói về một GĐPT tại địa phương.