Pre-camp 1

Lá Thư Hàm Thụ #3


Hàm Thụ 3 - Lộc Uyển

  • Hệ Thống Tổ Chức GĐPT
  • Project: Tìm hiểu cách làm infographics, sau đó làm một infographics cho "Hệ Thống Tổ Chức GĐPT"

Hàm Thụ 3 - A Dục

  • Giáo Dục Trong GĐPT
  • Ứng Dụng Tinh Thần Giáo Dục (APPLYING GDPT PRINCIPLES )
  • Phương pháp giáo dục trong GĐPT
  • Project: Viết một giới thiệu về mình, chú trọng về vai trò người huynh trưởng. Write a Brief Description of Yourself as a Huynh Trưởng GĐPT. (500 words)