Phụ Chú

  Trang  Phuï  Chuù :

            1. Tham dự viên cần đem theo túi ngũ (sleeping bag) và đồ dùng vệ sinh cá nhân.

            2. Nếu tham dự viên không phải là huynh trưởng (Đạo hữu hoặc phụ huynh đoàn sinh) cần đem theo Áo Tràng. 

            3. Nên đem theo dép có quai xỏ (flip-flop) để tiện cho việc đi Thiền Hành quanh Chùa.

            4. Mỗi tham dự viên cần mang theo tối thiểu hai mươi Mỹ Kim ($20.00) để đóng lệ phí cho Khóa Tu ( hoặc đại diện cho Đơn Vị đóng chung một lần cho Htr. Tổng Thủ Quỹ)

            5. Vui lòng có mặt tại Chùa Huệ Quang và ghi danh đúng giờ theo chương trình đã định để không trở ngại đến Khóa Tu.

            6. Không mang theo những thiết bị điện tử không cần thiết vào bên trong Chánh Điện (ngoại trừ điện thoại cầm tay – luôn để ở “vibration” mode hoặc “turn off” )

            7. Một số điều lệ khác sẽ được phổ biến tại Khóa Tu. 

Comments